Warunki użytkowania

Zasady i warunki

Niniejsze warunki regulują dostęp użytkownika do wszystkich treści, produktów i usług dostępnych na stronie internetowej prowadzonej przez (“my”, “nas” lub “nasz”) (“Serwis”) oraz korzystanie z nich.

Korzystając z naszego Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki zawarte w niniejszym dokumencie, a także na wszelkie inne zasady i reguły działania publikowane przez nas od czasu do czasu, bez możliwości wprowadzania zmian.

Przed skorzystaniem z naszych usług należy uważnie przeczytać umowę. Uzyskując dostęp do jakiejkolwiek części naszych usług lub korzystając z nich, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie tych warunków. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na którąkolwiek część niniejszej umowy, nie może korzystać z naszych usług.

Własność intelektualna

Nie przenosimy na użytkownika żadnej własności intelektualnej będącej własnością naszą lub osób trzecich, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w takiej własności pozostaną (w relacjach między stronami) wyłącznie naszą własnością i naszych licencjodawców.

Usługi stron trzecich

W związku z korzystaniem z Usług użytkownik może korzystać z usług, produktów, oprogramowania, funkcji lub aplikacji opracowanych przez osoby trzecie (“Usługi osób trzecich”).

Jeśli użytkownik korzysta z Usług Stron Trzecich, przyjmuje do wiadomości, że:

Korzystasz z Usług Stron Trzecich na własne ryzyko, a my nie ponosimy odpowiedzialności za Strony Stron Trzecich ani Usługi Stron Trzecich.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takiej strony lub usługi.
Konta

Jeśli do korzystania z jakiejkolwiek części naszych usług wymagane jest posiadanie konta, rejestrując konto, użytkownik zgadza się podać nam pełne i dokładne informacje.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w ramach swojego konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizowanie informacji dotyczących swojego konta oraz za utrzymanie bezpieczeństwa swojego hasła.

Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa konta, z którego korzysta w celu uzyskania dostępu do serwisu. Nie należy udostępniać ani nadużywać danych logowania. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia nas, jeśli jego konto zostanie wykorzystane w sposób nieuprawniony lub jeśli dowie się o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa.

Zakończenie

Możemy zakończyć lub zawiesić dostęp użytkownika do wszystkich lub części Usług w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez, za powiadomieniem lub bez, ze skutkiem natychmiastowym.

Jeśli użytkownik chce rozwiązać Umowę lub wypowiedzieć swoje konto, może po prostu zaprzestać korzystania z naszych usług.

Wszystkie postanowienia Umowy, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać rozwiązanie, pozostaną w mocy po rozwiązaniu Umowy, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowań i ograniczeń odpowiedzialności.

Ograniczenie odpowiedzialności

Nasze usługi są świadczone na zasadzie “TAK JAK JEST” i “TAK JAK DOSTĘPNE”. Firma oraz jej dostawcy i licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Ani Firma, ani jej dostawcy i licencjodawcy nie gwarantują, że nasze usługi będą wolne od błędów lub że dostęp do nich będzie nieprzerwany. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie pobieranie lub uzyskiwanie w inny sposób treści lub usług z naszych serwisów odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko.

Jurysdykcja i prawo właściwe

O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, Umowa oraz dostęp do Usług lub korzystanie z nich podlegają przepisom .

W przypadku wszelkich sporów wynikających z Umowy lub z nią związanych oraz z dostępem do Usług lub korzystaniem z nich, jurysdykcja będzie należeć do sądów stanowych i federalnych znajdujących się w .

Zmiany

zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania lub uzupełniania niniejszych warunków w dowolnym czasie.

Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy Cię o nich, publikując je na naszej stronie internetowej lub wysyłając Ci wiadomość e-mail lub inne powiadomienie, zanim zmiany te wejdą w życie. W zawiadomieniu zostanie określony rozsądny termin, po którym nowe warunki wejdą w życie.

Jeśli użytkownik nie zgadza się z wprowadzonymi przez nas zmianami, musi zaprzestać korzystania z naszych usług w określonym czasie lub z chwilą wejścia zmian w życie.

Dalsze korzystanie z naszych usług będzie wówczas podlegać nowym warunkom.

ceptez tous les termes et conditions contenus dans le présent document, ainsi que toutes les autres règles et politiques d’exploitation affichées et publiées par nous de temps à autre, sans modification.

Veuillez lire attentivement l’accord avant d’utiliser nos services. En accédant ou en utilisant une partie de nos services, vous acceptez d’être lié par les présentes conditions. Si vous n’acceptez pas une quelconque partie du présent accord, vous ne pouvez pas utiliser nos services.

Propriété intellectuelle

Nous ne vous cédons aucune propriété intellectuelle détenue par nous ou par un tiers et tous les droits, titres et intérêts relatifs à cette propriété resteront (entre les parties) uniquement entre nos mains et celles de ses concédants.

Services de tiers

Vous pouvez utiliser des services, des produits, des logiciels, des éléments ou des applications de tiers développés par des tiers (“services de tiers”) dans le cadre de votre utilisation des services.

Si vous utilisez des services tiers, vous comprenez que :

Vous utilisez les services de tiers à vos propres risques et nous ne sommes pas responsables envers qui que ce soit des sites de tiers ou des services de tiers.
Vous reconnaissez et acceptez que nous ne soyons pas responsables de tout dommage ou perte causé ou supposé être causé par ou en relation avec l’utilisation ou la confiance dans un tel contenu, biens ou services disponibles sur ou à travers de tels sites ou services.
Comptes

Si vous devez disposer d’un compte pour utiliser une partie de nos services, en vous inscrivant à un compte, vous acceptez de nous fournir des informations complètes et exactes.

Vous êtes seul responsable de toutes les activités qui se déroulent sous votre compte. Vous êtes responsable de la mise à jour des informations relatives à votre compte et de la sécurité de votre mot de passe.

Vous êtes responsable du maintien de la sécurité du compte que vous utilisez pour accéder au service. Ne partagez pas ou n’utilisez pas abusivement vos identifiants de connexion. Vous devez nous informer immédiatement si votre compte est utilisé de manière non autorisée ou si vous avez connaissance de toute autre violation de la sécurité.

Terminaison

Nous pouvons résilier ou suspendre votre accès à tout ou partie des services à tout moment, avec ou sans motif, avec ou sans préavis, avec effet immédiat.

Si vous souhaitez résilier l’accord ou votre compte, vous pouvez simplement cesser d’utiliser nos services.

Toutes les dispositions de l’accord qui, par leur nature, devraient survivre à la résiliation, survivront à la résiliation, y compris, mais sans s’y limiter, les dispositions relatives à la propriété, à l’exonération de garanties, à l’indemnisation et aux limitations de responsabilité.

Limitation de la responsabilité

Nos services sont fournis “EN L’ÉTAT” et “COMME DISPONIBLE”. et ses fournisseurs et concédants de licence déclinent par la présente toute garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, y compris, mais sans s’y limiter, les garanties de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier et de non-violation. Ni la société ni ses fournisseurs et concédants de licence ne garantissent que nos services seront exempts d’erreurs ou que l’accès à ceux-ci sera ininterrompu. Vous reconnaissez que tout téléchargement ou autre obtention de contenu ou de services à partir de nos services se fait à votre seule discrétion et à vos seuls risques.

Compétence et droit applicable

Sauf disposition contraire de la loi applicable, l’accord et tout accès ou utilisation de nos services sont régis par .

Pour tout litige découlant de l’accord et de tout accès ou utilisation de nos services ou s’y rapportant, la juridiction compétente sera celle des tribunaux d’État et fédéraux situés à .

Changements

se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier ou de compléter les présentes conditions à tout moment.

Si nous apportons des modifications importantes, nous vous en informerons en les publiant sur notre site Web ou en vous envoyant un courriel ou un autre avis avant que les modifications ne prennent effet. L’avis indiquera un délai raisonnable après lequel les nouvelles conditions prendront effet.

Si vous n’êtes pas d’accord avec nos modifications, vous devez cesser d’utiliser nos services dans le délai spécifié ou lorsque les modifications entrent en vigueur.

Votre utilisation continue de nos services sera alors soumise aux nouvelles conditions.