Polityka prywatności

Polityka prywatności
Niniejsze oświadczenie reguluje naszą politykę prywatności w odniesieniu do użytkowników Strony (“Odwiedzający”), którzy odwiedzają Stronę bez zawierania transakcji handlowych oraz w odniesieniu do Odwiedzających, którzy zarejestrowali się w celu zawierania transakcji handlowych na Stronie i korzystania z różnych usług oferowanych przez nas (“Usługi”) (“Upoważnieni Klienci”).
“Informacje umożliwiające identyfikację osoby”
oznacza wszelkie informacje, które identyfikują lub mogą być użyte do zidentyfikowania, skontaktowania się lub zlokalizowania osoby, której te informacje dotyczą, w tym między innymi imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, profile finansowe, krajowy numer ubezpieczenia i informacje o karcie kredytowej. Informacje umożliwiające identyfikację osób nie obejmują informacji zebranych anonimowo (tj. bez identyfikacji konkretnego użytkownika) ani informacji demograficznych, które nie są powiązane ze zidentyfikowaną osobą.
Jakie dane osobowe są gromadzone?
Możemy zbierać podstawowe informacje o profilu użytkownika od wszystkich osób odwiedzających naszą witrynę. Gromadzimy następujące dodatkowe informacje od naszych autoryzowanych klientów: nazwiska, adresy, numery telefonów i adresy e-mail autoryzowanych klientów, rodzaj i wielkość prowadzonej działalności oraz rodzaj i wielkość zasobów reklamowych, które autoryzowany klient zamierza kupić lub sprzedać.
Jakie organizacje gromadzą informacje?
Oprócz informacji zbieranych bezpośrednio przez nas, informacje te mogą być zbierane przez naszych zewnętrznych dostawców (np. firmy obsługujące karty kredytowe, izby rozliczeniowe i banki), którzy świadczą usługi takie jak kredyty, ubezpieczenia i usługi przechowywania danych od naszych gości i autoryzowanych klientów. Nie mamy wpływu na sposób wykorzystania tych informacji przez osoby trzecie, ale wymagamy od nich ujawnienia sposobu wykorzystania danych osobowych przekazanych im przez odwiedzających i autoryzowanych klientów. Niektóre z tych osób trzecich mogą być pośrednikami, którzy działają jedynie jako ogniwa w łańcuchu dystrybucji i nie chronią, nie przechowują ani nie wykorzystują przekazanych im informacji.
W jaki sposób w witrynie wykorzystywane są informacje umożliwiające identyfikację osoby?
Używamy danych osobowych w celu personalizacji witryny, zapewnienia odpowiedniej oferty usług oraz realizacji zamówień dotyczących zakupów i sprzedaży w witrynie. Odwiedzającym i autoryzowanym klientom możemy wysyłać wiadomości e-mail dotyczące możliwości wyszukiwania lub kupna i sprzedaży w witrynie lub informacje związane z przeznaczeniem witryny. Możemy również wykorzystywać dane osobowe do kontaktowania się z odwiedzającymi i autoryzowanymi klientami w celu odpowiedzi na konkretne zapytania lub dostarczenia żądanych informacji.
Komu można udostępniać informacje?
Dane osobowe upoważnionych klientów mogą być udostępniane innym upoważnionym klientom, którzy chcą dokonać oceny potencjalnych transakcji z innymi upoważnionymi klientami. Możemy udostępniać zbiorcze informacje o naszych użytkownikach, w tym informacje demograficzne o użytkownikach i autoryzowanych klientach, naszym agencjom stowarzyszonym i sprzedawcom zewnętrznym. Użytkownik ma również możliwość zrezygnowania z otrzymywania informacji lub kontaktowania się z nami lub z agencją działającą w naszym imieniu.
W jaki sposób przechowywane są informacje umożliwiające identyfikację osoby?
Gromadzone przez nas informacje umożliwiające identyfikację osób są przechowywane w bezpiecznym miejscu i nie są udostępniane osobom trzecim ani naszym pracownikom, z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej.
Jakie możliwości wyboru mają odwiedzający w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i rozpowszechniania informacji?
Odwiedzający i upoważnieni klienci mogą zrezygnować z otrzymywania niezamówionych informacji od nas i/lub naszych sprzedawców i agencji stowarzyszonych, a także z kontaktowania się z nami, odpowiadając na wiadomości e-mail zgodnie z instrukcjami lub kontaktując się z nami pod adresem
Czy witryna korzysta z plików cookie?
Pliki cookie są wykorzystywane z różnych powodów. Używamy plików cookie do uzyskiwania informacji o preferencjach odwiedzających i wybieranych przez nich usługach. Plików cookie używamy również w celach bezpieczeństwa, aby chronić naszych autoryzowanych klientów. Na przykład, jeśli autoryzowany klient jest zalogowany i nie korzysta z witryny przez ponad 10 minut, następuje automatyczne wylogowanie.
W jaki sposób wykorzystywane są informacje o logowaniu?

Wykorzystuje informacje dotyczące logowania, w tym między innymi adresy IP, dostawców usług internetowych i typy przeglądarek, do analizowania trendów, administrowania stroną, śledzenia ruchu i użytkowania strony oraz gromadzenia ogólnych informacji demograficznych.
Jacy partnerzy lub dostawcy usług mają dostęp do danych osobowych osób odwiedzających witrynę i/lub autoryzowanych klientów?
Nasza witryna ma i nadal będzie mieć partnerstwa i inne relacje z różnymi sprzedawcami. Usługodawcy ci mogą mieć dostęp do pewnych danych osobowych w celu sprawdzenia, czy uprawnieni klienci kwalifikują się do korzystania z usług. Nasza polityka prywatności nie ma zastosowania do gromadzenia i wykorzystywania tych informacji. Ujawnienie danych osobowych w celu zachowania zgodności z prawem. Ujawnimy informacje umożliwiające identyfikację osób w celu zastosowania się do nakazu sądowego, wezwania do sądu lub żądania ujawnienia informacji przez organy ścigania. Ujawniamy również informacje umożliwiające identyfikację osób, gdy jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa naszych gości i autoryzowanych klientów.
W jaki sposób w witrynie są przechowywane informacje umożliwiające identyfikację osób?
Wszyscy nasi pracownicy są zaznajomieni z naszymi zasadami i praktykami bezpieczeństwa. Dostęp do danych osobowych gości i autoryzowanych klientów ma tylko ograniczona liczba wykwalifikowanych pracowników, którzy otrzymali hasło dostępu do tych danych. Regularnie sprawdzamy nasze systemy i procesy bezpieczeństwa. Informacje wrażliwe, takie jak numery kart kredytowych czy numery ubezpieczenia społecznego, są chronione protokołami szyfrowania stosowanymi do ochrony informacji przesyłanych przez Internet. Mimo że podejmujemy komercyjnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa witryny, komunikacja elektroniczna i bazy danych mogą być narażone na błędy, podatność na ataki i włamania, a my nie możemy zagwarantować, że takie zdarzenia nie będą miały miejsca, i nie ponosimy odpowiedzialności za takie zdarzenia wobec odwiedzających lub autoryzowanych klientów.
W jaki sposób odwiedzający mogą skorygować nieścisłości w danych osobowych?
Odwiedzający i upoważnieni klienci mogą skontaktować się z nami w celu aktualizacji swoich danych osobowych lub skorygowania nieścisłości, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres
Czy osoba odwiedzająca witrynę może usunąć lub zablokować informacje umożliwiające identyfikację jej osoby, zebrane w witrynie?
Oferujemy odwiedzającym i autoryzowanym klientom możliwość usunięcia i/lub usunięcia informacji umożliwiających identyfikację osoby z bazy danych witryny, kontaktując się z . Jednak ze względu na kopie zapasowe i zapisy dotyczące usuwania danych może nie być możliwe usunięcie rekordu odwiedzającego bez zachowania części pozostałych informacji. Jeśli dana osoba zażąda dezaktywacji swoich danych osobowych, zostaną one funkcjonalnie usunięte, a my nie będziemy sprzedawać, przekazywać ani w inny sposób wykorzystywać danych osobowych tej osoby.
Co się stanie, jeśli polityka prywatności ulegnie zmianie?
O zmianach w naszej polityce prywatności będziemy informować naszych gości i autoryzowanych klientów, publikując je na stronie internetowej. Jeśli jednak zmienimy naszą politykę prywatności w sposób, który może doprowadzić do ujawnienia danych osobowych, o których nieujawnianie odwiedzający lub upoważniony klient uprzednio prosił, skontaktujemy się z nim lub upoważnionym klientem i umożliwimy mu zapobieżenie takiemu ujawnieniu.
Referencje:
Zawiera linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że kliknięcie jednego z tych łączy spowoduje przejście do innej strony internetowej. Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności zamieszczonymi na stronach, do których prowadzą odnośniki, ponieważ ich polityka prywatności może różnić się od naszej.